Република Србија

  Више јавно тужилаштво у Новом Саду

почетна страна

ЋИРИЛИЦА     LATINICA      ENGLISH

Сајт је у фази израде----у току је пројекат са Светском банком-"Унификација сајтова свих јавних тужилаштава Републике Србије"----

ИНФОРМАТОРИ О РАДУ

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци.pdf

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Новом Саду.pdf

Информатори о раду  сачињени су у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( “Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/2009, 36/10), Законom о заштити података о личности (“Службени гласник РС” бр. 97/2008, 104/2009,68/2012 – Одлука Уставног суда, 107/2012) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( “ Службени гласник РС” бр. 68/2010).

Апелационо , Више и Основно јавно тужилаштво у Новом Саду налазе се у згради правосудних органа у Новом Саду, ул. Сутјеска бр.3. Седиште Основног јавног тужилаштва у Бачкој Паланци је у Бачкој Паланци, улица Краља Петра Првог број 18.

Тужилаштва су успостављена у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( Службени гласник РС, број 101/13) и Закона о јавном тужилаштву (Сл. Гласник РС 104/09).

Саопштења, информације за грађане и јавност

Седиште тужилаштва је у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, на којој адреси тужилаштво прима пошту. Адреса електронске поште је: info@ns.vi.jt.rs , телефон: 021/ 4876 444

Радно време тужилаштва је од 07,30 до 15,30 часова сваким радним даном, док радње које не трпе одлагање, дежурни заменици јавног тужиоца предузимају и ван предвиђеног радног времена.

Радно време тужилаштва предвиђено за рад са странкама је од 12,30 до 14,30 часова.

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду (брошуру са нформацијама о раду службе можете преузети ОВДЕ):

телефони службе: 021/4876 444, 061/529 433, адреса електронске поште: vjtns@sbb.rs, адреса: Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Саопштење поводом почетка рада посебног одељења Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за сузбијање корупцијеО тужилаштву

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.

Вршилац  функције  Вишег јавног тужиоца у Новом Саду је Зоран Вуцеља.

Заменици јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду су:

1. Александра Лучић Пфајфер 2. Видак Даковић 3. Слободанка Јовичић 4. Слободан Јосимовић 5. Мирјана Вујичић 6. Јелена Стојаковић Мустакас 7. Драгана Тадић 8. Зоран Јаковљевић 9. Ксенија Башић 10. Мирјана Пековић 11. Ксенија Дајановић 12. Александар Амиџић 13. Милорад Трошић 14. Биљана Силађи 15. Јадранка Дутина 16. Мирослав Ракић 17. Љиљана Томић 18. Татјана Лагумџија ( изабрана за члана Државног већа тужилаца) 19. Горан Јовић ( упућен у Тужилаштво за организовани криминал).

Послове секретара обавља Драга Попетров.

Портпарол тужилаштва је заменик вишег јавног тужиоца Зоран Јаковљевић.

Прочитај више...


Обрасци, брошуре,јавне набавке, конкурси

Образац притужбе на рад

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Пожељно је да захтев садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Служба за информисање оштећених лица и сведока у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду (брошуру са нформацијама о раду службе можете преузети ОВДЕ)

Јединице за подршку деци у кривичном поступку (брошуру са нформацијама о раду  можете преузети ОВДЕ):

т


Подручје и надлежност Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду:

Више јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Вишег суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Вишег суда у Новом Саду ( виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за кривична дела против Војске Србије, суди у кривичном поступку према малолетницима, у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Виши суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Новом Саду основано за подручје Основног суда/тужи лаштва у Новом Саду (територије општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада) и Основног суда /тужилаштва у Бачкој Паланци (за територије општина Бач и Бачка Паланка)-Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године.

Прочитај више...

Посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за сузбијање корупције

Од 01. марта 2018.г. почела је примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Сл.гласник РС'' бр. 94/2016), а који је ступио на снагу дана 02.12.2016.г.

Посебно одељење поступа у предметима за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду (виша јавна тужилаштва у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, са подручним основним јавним тужилаштвима), за следећа кривична дела: против службене дужности, давање и примање мита у вези са гласањемпротив привредепротив државних органа и кривичних дела против правосуђа.  

Радом посебног одељења руководи руководилац одељења Видак Даковић, заменик јавног тужиоца.

Заменици јавног тужиоца, који су распоређени, односно упућени у Посебно одељење су: Слободанка Јовичић, Љиљана Томић, Сузана Бабић, Драгана Тадић, Радивој Каћански, Гордана Раиновић, Соња Марић, Славица Добрић и Мирјана Пековић.


English

About the Prosecutor's Office

The Public Prosecutor’s Office in Novi Sad is located at Sutjeska Street No. 3, in The
Court and Justice Institutions Building, Novi Sad, Republic of Serbia.

Public prosecutor's office is an autonomous state body, which prosecutes perpetrators of criminal and other punishable offences and takes measures for the protection of constitutionality and legality.

Public Prosecutor in Higher Prosecutor's Office in Novi Sad: Zoran Vucelja

Више јавно тужилаштво у Новом Саду, 
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

Sutjeska 3, 21000 Novi Sad

www.ns.vi.jt.rs, +381 21 4876444, info@ns.vi.jt.rs

корисни линкови/korisni linkovi/ Links :

-Закони и прописи/ Zakoni i propisi

-Одговори на често постављана питања/ Odgovori na često postavljana pitanja/ Frequently asked questions

-Државно веће тужилаца Републике Србије, Državno veće tužilaca Republike Srbije, Serbian State Prosecutors Councili

-Републичко јавно тужилаштво Републике Србије, Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije, The Republican Public Prosecutor's Office-Republic of Serbia

-Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Appellate Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Higher Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, The Basic Public Prosecutor's Office in Bačka Palanka

-Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, The Basic Public Prosecutor's Office in Novi Sad

-Виши суд у Новом Саду, Viši sud u Novom Sadu, The Higher Court in Novi Sad

-Ogranak Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Сад

-Министарство правде Републике Србије, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministry of Justice-Republic of Serbia

-Почетна страна, Početna strana, Home

© Copyright Više javno tužilaštvo u Novom Sadu