почетна страна О Тужилаштву Надлежност
НАДЛЕЖНОСТ ТУЖИЛАШТВА
Надлежност и подручје јавног тужилаштва у Новом Саду ПДФ Штампа

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда. У тексту су наведена подручја и надлежност за Јавна тужилаштва у Новом Саду:

 

  • Надлежност и подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду
  • Надлежност и подручје Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду
  • Надлежност и подручје Основног јавног тужилаштва у Новом Саду

Надлежност и подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду

Подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду: 1. Северно-бачки округ 2. Средње-банатски округ 3. Северно-банатски округ 4. Мачвански округ 5. Западно-бачки округ 6. Јужно-бачки округ 7. Сремски округ
Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Апелационог суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Апелационог суда у Новом Саду (Апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке виших судова; на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд; на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

 

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Апелациони суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Зрењанину, Виши суд/тужилаштво у Шапцу, Виши суд/тужилаштво у Новом Саду, Виши суд/тужилаштво у Сомбору, Виши суд/тужилаштво у Суботици, Виши суд/тужилаштво у Сремској Митровици, као и Основне судове/тужилаштва са подрочја наведених Виших судова/тужилаштава (Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године).

 

Надлежност и подручје Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду

Подручје Вишег јавног тужилаштва у Новом СадуВише јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Вишег суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

 

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Вишег суда у Новом Саду (виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година, суди за кривична дела против Војске Србије, суди у кривичном поступку према малолетницима, у другом степену одлучује о жалбама на одлуке основних судова...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године).

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Виши суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Новом Саду основано за подручје Основног суда/тужилаштва у Новом Саду (територије општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада) и Основног суда/тужилаштва у Бачкој Паланци (за територије општина Бач и Бачка Паланка)-Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године.

Надлежност и подручје Основног јавног тужилаштва у Новом Саду

Подручје Основног јавног тужилаштва у Новом СадуОсновно јавно тужилаштво у Новом Саду основано је за подручје Основног суда у Новом Саду, односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

 

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности Основног суда у Новом Саду (Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година, у првом степену суди у грађанскоправним споровима, ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд...извод из Закона о уређењу судова -„Службени гласник РС“, бр. 116/2008 од 22.12.2008. године ).

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Основни суд тј. тужилаштво у Новом Саду, обухвата подручје општина: Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и територија града Новог Сада (Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, „Службени гласник РС“, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, примењује се од 01.01.2014. године).

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .