почетна страна Контакт са грађанима Шта је споразум о признању кривице?
ПДФ Штампа

Шта је споразум о признању кривице?

Овај институт релативно је нов у законодавству Србије.
Могућ је само за кривична дела за која је прописана казна до 12 година затвора. Елемент споразума не може бити обавезивање окривљеног да сведочи против другог окривљеног.

Институт споразумног признања кривице омогућује да тужилац и осумњичено или оптужено лице све до завршетка првог рочишта за одржавање главног претреса могу преговарати о условима за споразумно признање кривице.

Уколико се склопи споразум о условима признања кривице, осумњичени, односно оптужени, потписују споразум у којем се дефинише да ће оптужени признати кривицу, а да ће, заузврат, суду бити предложен распон казне око којег се усагласе оптужба и одбрана, а који, у неким случајевима, може бити и испод законом прописаног минимума за извршено кривично дело, као и друге обавезе оптуженог

Суд прихвата споразум само ако у прилог кривици осим признања постоје и други докази. Тада се прихвата и казна о којој су се споразумели тужилац и окривљени. Против одлуке којом се прихвата споразум жалбу може да изјави оштећени и тек када о тој жалби реши ванрасправно веће суда споразум производи правно дејство.

Овим су окривљени и тужилац мотивисани да воде рачуна и о интересима жртве кривичног дела, пре свега о обештећењу, што је хумано и правично.
.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .