почетна страна Архива
ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА ПДФ Штампа

1. Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду: тужилачки помоћник у звању тужилачки сарадник - 1 извршилац.

Датум објаве: 3.12.2014.   Рок за пријаве: 11.12.2014.

ТЕКСТ ОГЛАСА ЈАВНОГ КОНКУРСА У ФОРМАТУ pdf МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима ("Сл.гласник РС"бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05- исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 2., чл. 17.ст.3. и чл.20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-13257/2014 од 13.11.2014.г. , оглашава

Ј А В Н И К О Н К У Р С

За пријем у радни однос на неодређено време


Орган у коме се попуњава радно место:
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, ул. Сутјеска бр. 3, Нови Сад

Радно место која се попуњава:
1. Тужилачки помоћник у звању тужилачки сарадник - 1 извршилац

Опис послова радног места:
Тужичлачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, под надзором јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца израђује нацрте једноставнијих одлука и поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.

Oпшти услови за запослење:
Учесник конкурса мора имати држављанство Републике Србије, да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45.ст.1. Закона о државним службеницима).
Посебни услови: Завршен Правни факултет ( VII степен стручне спреме), положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

Место рада:
Нови Сад, ул. Сутјеска бр.3

Адреса на коју се подносе пријаве:
Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3, са назнаком: "За јавни конкурс".
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“

Пријава на конкурс мора да садржи:


- име и презиме учесника, датум и место рођења, ЈМБГ, адреса становања, контакт телефон или е-маил адреса.
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу
или овереној фотокопији
- уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци),
- диплому о завршеном Правном факултету,
- уверење о положеном правосудном испиту,
- извод из матичне књиге рођених који нема ограничени рок важења (чл. 82.ст.2.Закона о матичним књигама "Сл.гласник РС" бр.20/09),
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење да против учесника конкурса није покренута истрага или подигнута оптужница ( не старије од шест месеци),
- доказ о познавању рада на рачунару.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата:
У изборном поступку оспособљеност, знање и вештине кандидата проверавају се усмено.
Оспособљеност и знање кандидата провераваће се из области организације и рада јавног тужилаштва, са освртом на акте којима је регулисан положај јавног тужилаштва у Републици Србији, познавање појединих института кривичног и кривично - процесног права. Вештине кандидата вреднују се на основу логичког резоновања и показане елоквенције те вештине комуникације. Познавање рада на рачунару провериће се увидом у одговарајућу потврду - сертификат.
Време и место провере знања и вештина кандидата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се накнадно о чему ће кандидати бити благовремено обавештени путем телефона или на други погодан начина.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Секретар тужилаштва Драга Попетров, телефон бр. 021/4876 426.

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереним фотокопијама - непотпуне пријаве, те неблаговремене или неразумљиве пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет адреси Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду www.ns.vi.jt.rs, на интернет адреси Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, на интернет адреси и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 
© 2010 Портал Jавног тужилаштва у Новом Садуwww.ns.vi.jt.rs .